[..........................................................g,,k]